ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)141-P/1/2014/244
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1028
ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

އަންގާރަ

16 ސެޕްޓެންބަރު    2014

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

(ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އަންގާރަ

23 ސެޕްޓެންބަރު    2014

14:00

14 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-09