ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން

މިކޮމިޝަނަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ