ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)168-CA/1/2014/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0920
ސުންގަޑި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން

މިކޮމިޝަނަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓޮޕް ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

2014-09-04