ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ހޯދަން

މިކުންފުންޏަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

#

DESCRIPTION

1

Steel Chain

2

High Pressure sodium lamp

3

GASKET KIT,TILT CYLINDER

 

 

 

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮގަސްޓު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 07 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 23 ޝައްވާލު 1435

19 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ