ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: HPL/PRC/I-2014/01
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0947
ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2014 1430
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ހޯދަން

މިކުންފުންޏަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

#

DESCRIPTION

1

Steel Chain

2

High Pressure sodium lamp

3

GASKET KIT,TILT CYLINDER

 

 

 

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮގަސްޓު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 07 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 23 ޝައްވާލު 1435

2014-08-19