ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗް.އާރ.ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެޗް.އާރ.ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޝައްވާލު 1435

22 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ