ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: HMH/2014/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0926
ސުންގަޑި: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 1300
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗް.އާރ.ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެޗް.އާރ.ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޝައްވާލު 1435

2014-08-22