ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޭޕްރީލް 2021

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޭޕްރީލް 2021

މިއިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މިއިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

04 މޭ 2021
ހޯދާ