ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-HR/328/2021/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 މޭ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1454
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޭޕްރީލް 2021

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޭޕްރީލް 2021

މިއިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މިއިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

2021-05-04