ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލައް ސިޓީން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މި ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ހިންގާ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް، ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައި 2،000 (ދެހާސް) އަކަފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު:  21 ޖަނަވަރީ 2021 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި:   14:00

ތަން:   ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖަނަވަރީ 2021
ހޯދާ