ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: Tradenet-CS/T/2021/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1143
ސުންގަޑި: 21 ޖަނަވަރީ 2021 1400
ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލައް ސިޓީން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މި ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ހިންގާ މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް، ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައި 2،000 (ދެހާސް) އަކަފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު:  21 ޖަނަވަރީ 2021 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި:   14:00

ތަން:   ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2021-01-14