މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

އިޢުލާން

 

 

ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

      

މި އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގަމުންގެންދާ ބައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް (ވެލާނާގެ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީއުލްއާހިރު 1442

14 ޑިސެންބަރު 2020

14 ޑިސެންބަރު 2020
ހޯދާ