މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) 201-B/1/2020/6
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޑިސެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1143
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2020 1400
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

އިޢުލާން

 

 

ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

      

މި އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގަމުންގެންދާ ބައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް (ވެލާނާގެ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީއުލްއާހިރު 1442

14 ޑިސެންބަރު 2020

2020-12-14