ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ފުނައްޑޫގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް އާއި ފެކްޓްރީގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މެޝިނަރީތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ