ނީލަން
ނަންބަރު: BML/RECOVERIES/2020/12391
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1405
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެންބަރު 2020 1400
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ފުނައްޑޫގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް އާއި ފެކްޓްރީގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މެޝިނަރީތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

2020-10-15