މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކޮސްޓް ސިނޭރިއޯޒް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭ

08 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކޮސްޓް ސިނޭރިއޯޒް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   UL)438-CCD/438/2020/174) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި އެނެކްސް 01 ހިމެނިފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިހެންކަމުން އެނެކްސް 01 ހިމަނާފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް މި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ.  

15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ