މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)438-PRCU/1/2020/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1252
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކޮސްޓް ސިނޭރިއޯޒް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭ

08 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކޮސްޓް ސިނޭރިއޯޒް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   UL)438-CCD/438/2020/174) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި އެނެކްސް 01 ހިމެނިފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިހެންކަމުން އެނެކްސް 01 ހިމަނާފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް މި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ.  

2020-10-15