މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ މެއިލް [email protected] އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ ނަންބަރު 3334106 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ