ތަމްރީނު
ނަންބަރު: (IUL)CA/1/2020/736
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޫބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1338
ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 1400
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ މެއިލް [email protected] އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ ނަންބަރު 3334106 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-10-01