ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުއަވަށު ކާނު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރ 01، 02، 03، 04، 05 އަދި 06 ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ނީލަންކިޔުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

      ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 02 ދުވަހުގެ ތެރޭ ރުއްތައް ކަނޑައި ތަން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މި ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ހޯދާ