ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުއަވަށު ކްރާޒް ގޯތީގެ ހުޅަގުދެކުނު އިންމަތީގައި ހުރި ނަންބަރ 01 ޖަހާފައިވާ  ރުއްގަހުގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 16 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން އެރުއްގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ