ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/112
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0818
ސުންގަޑި: 16 ޖުލައި 2020 1200
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުއަވަށު ކްރާޒް ގޯތީގެ ހުޅަގުދެކުނު އިންމަތީގައި ހުރި ނަންބަރ 01 ޖަހާފައިވާ  ރުއްގަހުގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 16 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން އެރުއްގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2020-07-09