ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފެށުމާއިގުޅޭ:

ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފަށާފައިވާތީ ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް 08 ޖުލައި 2020 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީގަޑީގައި ދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ