ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)248-CAA/248/2020/69
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2039
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ފެށުމާއިގުޅޭ:

ކޮވިޑްއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފަށާފައިވާތީ ޕާސްޕޯޓް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް 08 ޖުލައި 2020 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީގަޑީގައި ދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

2020-07-08