މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިލާލުގެ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

                  ށ. މިލަންދޫ "ހިލާލުގެ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިގެން އައު ކުރުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 15 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  16 ޛުލްޤަޢިދާ 1441    

                  7 ޖުލައި 2020

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ