ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)284-PR/284/2020/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1102
ސުންގަޑި: 15 ޖުލައި 2020 1000
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިލާލުގެ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

                  ށ. މިލަންދޫ "ހިލާލުގެ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިގެން އައު ކުރުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 15 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  16 ޛުލްޤަޢިދާ 1441    

                  7 ޖުލައި 2020

2020-07-07