ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ

                                                އިޢުލާން

                                               ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ

              1440 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން ކުރަމުން ގެންދަވާތީ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 05 ޖުލައި 2020 އިން 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

      ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައި ގަތުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 05 ޖުލައި އިން ފެށިގެނެ 23 ޖުލައި 2020 ގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގޭންދާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

05 ޖުލައި 2020
ހޯދާ