ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)415-CAF/415/2020/98
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1204
ސުންގަޑި: 23 ޖުލައި 2020 1300
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ

                                                އިޢުލާން

                                               ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމާއި ގުޅޭ

              1440 ވަނަ އަހަރުގެ މުދަލު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު ރިވިއު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އިން ކުރަމުން ގެންދަވާތީ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 05 ޖުލައި 2020 އިން 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

      ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައި ގަތުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 05 ޖުލައި އިން ފެށިގެނެ 23 ޖުލައި 2020 ގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގޭންދާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

2020-07-05