މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ސެކްޝަނެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ/ މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުގައި ހިންގަމުންގެންދިޔަ ބަޖެޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާއި އައި،ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 21 ޖޫން 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިންގަމުންގެންދާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ/ މާފަންނު އޮފީހުގައި (ކަނބާއައިސާ ރަނިހިގުން) ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                               26 ޝައްވާލު 1441

18 ޖޫން 2020
ހޯދާ