ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-A1/1/2020/63
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1734
ސުންގަޑި: 25 ޖޫން 2020 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ސެކްޝަނެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ/ މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުގައި ހިންގަމުންގެންދިޔަ ބަޖެޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާއި އައި،ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 21 ޖޫން 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިންގަމުންގެންދާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ/ މާފަންނު އޮފީހުގައި (ކަނބާއައިސާ ރަނިހިގުން) ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                               26 ޝައްވާލު 1441

2020-06-18