މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާނު

 

ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުއިތުރުކުރުން

 

 މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)431-AHP/1/2020/15 (12 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 5 އެޕްރީލް 2020 އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް، އެކަން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. 

 

23 ރަޖަބު 1441

18 މާރިޗު 2020

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ