ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)431-AHP/1/2020/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1655
ސުންގަޑި: 05 އޭޕްރިލް 2020 1200
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާނު

 

ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުއިތުރުކުރުން

 

 މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)431-AHP/1/2020/15 (12 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމަށްކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 5 އެޕްރީލް 2020 އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް، އެކަން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. 

 

23 ރަޖަބު 1441

18 މާރިޗު 2020

 

2020-03-18