ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަގުުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސައިލުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ Covid19  (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މި އިދާރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެއްނެވީމެވެ.

                  ވީމާ، މިއަދުން ފެށިގެން މި އިދާރާއަށް ދައްކާ ފައިސާ އެކައުންޓް ނަމްބަރ 7730000086486 އަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ފަހު ސްލިޕްކޮޅު މި އިދާރާއަށް ގެނައުމުން، ނުވަތަ ވައިބަރ ނަމްބަރ 7949275 އަށް ފޮނުވުމުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ދެވޭނެވަހަކަ ދައްނަވަމެވެ. 

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ