ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)235-CA/235/2020/5
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1345
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަގުުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން މަޑުޖައްސައިލުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ Covid19  (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން މި އިދާރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެއްނެވީމެވެ.

                  ވީމާ، މިއަދުން ފެށިގެން މި އިދާރާއަށް ދައްކާ ފައިސާ އެކައުންޓް ނަމްބަރ 7730000086486 އަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ފަހު ސްލިޕްކޮޅު މި އިދާރާއަށް ގެނައުމުން، ނުވަތަ ވައިބަރ ނަމްބަރ 7949275 އަށް ފޮނުވުމުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު ދެވޭނެވަހަކަ ދައްނަވަމެވެ. 

2020-03-12