މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްއަށް 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލު ކުރުމާއި ގުޅޭ.

މި ސަރވިސްއަށް 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ:- (IUL)167-PR/167/2020/18  އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ. 

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ