ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)167-PR/167/2020/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1505
ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2020 1300
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްއަށް 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލު ކުރުމާއި ގުޅޭ.

މި ސަރވިސްއަށް 02 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރ:- (IUL)167-PR/167/2020/18  އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ. 

2020-03-08