ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

13 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު: 003/2019 ގެ ދަށުން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ވާނީ އިއުލާންކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް އެއްވެސް ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އަލުން ކްރިކްޓް ބޯޑަށް އޯޑިޓަރއެއް އައްޔަންކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަކީ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ފާމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ   ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ  15:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެއްވުމަށްފަހު ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އޯޑިޓް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ 7970898 ނަންބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ފޯން: 3325503

[email protected]

22 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ