ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 2019/004
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0812
ސުންގަޑި: 29 ޖަނަވަރީ 2020 1500
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

13 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު: 003/2019 ގެ ދަށުން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް އައްޔަންކުރުމަށް ވާނީ އިއުލާންކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް އެއްވެސް ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އަލުން ކްރިކްޓް ބޯޑަށް އޯޑިޓަރއެއް އައްޔަންކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަކީ  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮޑިޓް ފާމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ   ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ  15:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެއްވުމަށްފަހު ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އޯޑިޓް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ 7970898 ނަންބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

ފޯން: 3325503

[email protected]

2020-01-22