މަރަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

 

މިސްކޫލުގެ ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 22 އިން 2020 ޖެނުއަރީ 26 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2020 ޖެނުއަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މަރަދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6890941  ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ