މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS62/I/2020/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1446
ސުންގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2020 1030
މަރަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

 

މިސްކޫލުގެ ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖެނުއަރީ 22 އިން 2020 ޖެނުއަރީ 26 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 13:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2020 ޖެނުއަރީ 28 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖެނުއަރީ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މަރަދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6890941  ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ.

2020-01-21