މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.މިލަންދޫ މަލިކުރުވާގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

                  ށ. މިލަންދޫ "މަލިކުރުވާގެ" ގޭގެ ނަންބަރު: C-16/2010/06 ގޯތި ގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  24 ޖުމާދުލްއޫލާ 1441    

                  19 ޖެނުއަރީ 2020

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ