ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)284-PR/284/2020/2
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1309
ސުންގަޑި: 27 ޖަނަވަރީ 2020 1400
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.މިލަންދޫ މަލިކުރުވާގެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

                  ށ. މިލަންދޫ "މަލިކުރުވާގެ" ގޭގެ ނަންބަރު: C-16/2010/06 ގޯތި ގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                  ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއްވާނަމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                  ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  24 ޖުމާދުލްއޫލާ 1441    

                  19 ޖެނުއަރީ 2020

2020-01-19