މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކެމިސްޓްރީ ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ބާތިލް ކުރުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ކުރެވުނު މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2019/171 (17 ޖޫން 2019) އިޢުލާނުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކެމިސްޓްރީ ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް (TES/2019/G-008-R01)، އެޔުނިވަރސިޓީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،

ފޯން   : (+960)3349105

އީމެއިލް  : [email protected]

ކޮޕީ   : [email protected]

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ