މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)13-K/13/2020/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1012
ސުންގަޑި: 19 ޖަނަވަރީ 2020 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކެމިސްޓްރީ ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ބާތިލް ކުރުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ކުރެވުނު މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2019/171 (17 ޖޫން 2019) އިޢުލާނުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކެމިސްޓްރީ ލެބް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް (TES/2019/G-008-R01)، އެޔުނިވަރސިޓީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،

ފޯން   : (+960)3349105

އީމެއިލް  : [email protected]

ކޮޕީ   : [email protected]

2020-01-19