މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާގު ފައިބަރ ޕްރޮމޯޝަން އާއި ގުޅޭ

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް މިރަށުގައި ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަން 2020 ޖަނަވަރީ 14 ން 16 އަށް ކުރިއަށްދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން އައުޓްލެޓް މިހާރު ޤާއިމްވެފައި ހުންނާނީ ނިއު ހޯޕް ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތީގައެވެ. 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ