ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)308/2020/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1108
ސުންގަޑި: 16 ޖަނަވަރީ 2020 1500
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާގު ފައިބަރ ޕްރޮމޯޝަން އާއި ގުޅޭ

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް މިރަށުގައި ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަން 2020 ޖަނަވަރީ 14 ން 16 އަށް ކުރިއަށްދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ދިރާގު ޕްރޮމޯޝަން އައުޓްލެޓް މިހާރު ޤާއިމްވެފައި ހުންނާނީ ނިއު ހޯޕް ރެސްޓޯރަންޓް ކުރިމަތީގައެވެ. 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2020-01-15