މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެން ޕްލާންޓ މަރާމާތުކުރުމަށް ތަކެތި ގަތުމާބެހޭ

މި ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 30 ޓަނުގެ ފެންޕްލާންޓެއް މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

QTY

DETAILS

#

4

Seawater Membrane 8” X 40” Dia (Film Tec)

1

2

Low Pressure Switch  (Denfoss)

2

1

Pressure Control Valve 1 ½”   inch

3

4

Pressure Gauge 0-6 bar  (Back Entry)

4

2

High Pressure Gauge 0-100 bar (Back Entry)

5

1

Sand Filter (with sand) 30” Dia

6

8 No’s

Sand Filter Complete Valve Set (PVC) 1 ½”

7

4 No’s

Pvc Cement Can (Big)

8

2 No’s

Tank (synthetic) (2500L)

9

2 No’s

Tank (Synthetic) (5000L)

10

3

Float Switch

11

1

Roll Conduit Pipe 25mm

12

200 No’s

Cable Tie 10”

13

1

CARTRIDGE Filter Housing (with replaced Filter) (7 Nos Cartridge filter   fixing Type)

14

4

Pipe PVC (HP) 1 ½”

15

6

PVT PVC (HP) 1”

16

14

PVC Elbow (HP) 1”

17

6

PVC Joint (HP) 1”

18

25

PVC PIPE 2” (HP)

19

26

PVC JOINT 2” (HP)

20

18

PVC Elbow 2” (HP)

21

2

Non return Valve 2” (PVC)

22

6

Faucet Socket PVC (HP) 2”

23

6

Valve Socket 2” PVC (HP)

24

4

Tee 2” PVC (HP)

25

އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

 • އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް، އަގު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ އަގަކީ މި އިދާރާއާ ހަމައަށް ފޯރުވައިދޭނޭ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • އަންދާސީހިސާބުގައި ތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 • ތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތު އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނަމަ ، އިވެލުއޭޝަން ކުރުމުގައި މުއްދަތު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ އަންދާސީހިސާބު ތަކުގައި ހިމެނޭ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ހަވާލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 • އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ފަންނީ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނަމަ އެފަދަ ތަކެތީގައި ފަންނީ މަޢުލޫމާތުތައް އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • މިއީ ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ހަވާލު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެތަކެތީގެ އަގު ދެއްކުމަށް ދެވޭ މުއްދަތެވެ. މި މުއްދަތު ޖަހަންވާނީ ދުވަހުންނެވެ.
 • އަގު ހުށަހަޅަނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ އެކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި ކުންފިނީގެ ޕްރޮފައިލް އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 • އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ވަކިފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނޭ ގޮތް

 • އަގަށް: % 75 (އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 • ޑެލިވަރީ މުއްދަތު:  % 15 (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 • ތަޖުރިބާ     % 10
 • ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު  % 5 ( އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 އެޕްރީލް 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00ގައި މި އިދާރާއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

01 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ