ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

ނަންބަރ: IUL-D/423/2019/86

އިޢުލާން

 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

 

          ފަރެސްއަވަށު "އަލްފާ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 15 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

08 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ