ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: IUL-D/423/2019/86
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޑިސެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1044
ސުންގަޑި: 15 ޑިސެންބަރު 2019 1400
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

ނަންބަރ: IUL-D/423/2019/86

އިޢުލާން

 

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ

 

          ފަރެސްއަވަށު "އަލްފާ" ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ މިރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 15 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

2019-12-08