މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުން މަނާކުރުމާއިބެހޭ

ވިލިމާލޭގެ ބާބަކިއު ސަރަހައްދުގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެހެލައިގެން، ވަޑާންކުރުމާއި، ފައިބަރުޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ދަނީ މިއިދާރާއަށް ލިބެމުންނެވެ. މިސަރަހައްދަކީ އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެހެލުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، ފައިބަރޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްކުރުން މަނާ ސަރަހައްދަކަށްވެފައި، ފައިބަރުޖެހުމުގެ މަސައްކަތަކީ  ސިއްޙީގޮތުން އާންމުންނަށް ގެއްލުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ މި ސަރަހައްދުގައި މިކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

27 ރަބީއުލްއައްވަލް   1441

24 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ